cách kinh doanh thành công

“Startup” và những ý nghĩa trong kinh doanh

a_startup

Startup không dùng để gọi những công việc kinh doanh mới bắt đầu mà chỉ để gọi một nhóm trong những doanh nghiệp khởi sự